Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi Thesauri s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 910 582, na účel realizácie výberu uchádzačov na neplatenú stáž.


Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 1. Meno a priezvisko
 2. Kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 3. Ďalšie údaje poskytnuté v rámci ankety


Účel spracovania osobných údajov:

 • Výber a posúdenie uchádzačov na neplatenú stáž
 • Kontaktovanie uchádzačov v prípade potreby doplňujúcich informácií


Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, maximálne však po dobu 1 roka od ukončenia výberového procesu.


Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Tieto práva môžem uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: irina@pavolcroft.com.


Odoslaním dotazníka udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu a na účely uvedené vyššie. Týmto potvrdzujem, že som bol(a) informovaný(á) o spracovaní mojich osobných údajov, rozumiem mu a súhlasím s ním.